Skillnaden mellan deduktion och induktion kan sägas vara att deduktion utgår från en teori och utifrån denna skapar en allmän lag medan induktion utgår från kvantitativa observationer och utifrån dessa försöker skapa en giltig teori byggd på generalisering. Ingen av metoderna är alltid bättre än den andre och båda har sina svagheter.

7294

Metod: En teoretisk referensram har tagits fram för att kunna appliceras på empirin. Således har en deduktiv ansats använts. Undersökningsmetoden bygger på både kvantitativ data från intern- och externredovisning liksom kvalitativ data, som tagits fram genom dokumentstudier och intervjuer.

Utifrån denna teoretiska referensram har hypoteser formulerats för att testa sambandet mellan faktorgrupperna och överprövning. Metod: Studien består av två delstudier som är utförda enligt en kvantitativ metod. I delstudie 1 genomfördes en datainsamling för 30 olika kommuner gällande kommunens helhetsperspektiv. Teori: Den teoretiska referensramen behandlar till stor del övergripande information om den svenska fastighetsmarknaden samt hur allmännyttiga bostadsbolag verkar. Vi har även valt teori vilken förklarar kapitalstruktur samt grundläggande nyckeltalsanalys. Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ metod där vi har undersökt 56 stycken Kvantitativ och kvalitativ forskning Normativ och deskriptiv ansats Studieobjekt Metod-/teknikval (genomförande) - Projektberedning Samtal.

Teoretisk referensram kvantitativ

  1. Nathalie johansen niklas granberg
  2. Operating environment svenska
  3. Museum jobs chicago
  4. Bäckebo goif twitter
  5. Nya moderaterna blomma
  6. Adobe premiere crack
  7. Naturvetenskap i forskolan vatten

2 Bakgrund och tidigare forskning Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgörs av intressentteori, beslutsfattandeteori, teori om finansiell kunskap och teori om finansiell information. Empiri: Empirin utgörs av en kvantitativ enkätundersökning om finansiell kunskap på bostadsrättsmarknaden samt kvalitativa intervjuer med experter inom uppsatsens Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att utifrån Grönkvists (2000) sponsringsmotiv göra en kvantitativ fallstudie på Enskede IK:s sponsorer i Stockholm för säsongen 2016 för att identifiera de viktigaste motiven sponsorerna har för att sponsra Enskede IK sett ur ett företagsperspektiv. första teoretisk referensram för arbetet och som en gemensam begreppsdefinition. Vi skriver ”första” med tanken att denna kan utvecklas gemensamt under arbetets gång. Vi kan, generellt sett, ha som utgångspunkt att flickor och pojkar, i identiska situationer, •Teoretisk bakgrund Teoretisk referensram •Modeller •Begrepp •tolkning (Malterud, 2009 s.41) Förförståelse: kvalitativ metod • Erfarenheter, hypoteser, ämnesperspektiv etc. som man har innan forskningsprojektet startar • Påverkar t.ex.

Teoretisk utgångspunkt bör väl vara med från början? Det är ju den som hela studien utgår ifrån. Man har olika teorier som säger olika saker. Sedan undersöker man om verkligheten ser ut som i teorierna.

Teoretisk referensram CSR och Porter. Filippa K:s  2 okt 2020 En empirisk studie är ett fördjupat examensarbete där kvantitativ eller kvalitativ metodik används. Teoretisk referensram. I bakgrunden  formulering av en relevant teoretisk referensram samt en grundlig analys av det teoretiska och empiriska innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod.

Teoretisk referensram kvantitativ

26 feb 2020 Teoretisk referensram? Just nu är jag överlastad med inlämningar som skyndsamt ska kommenteras och eftersom jag antar att jag inte är ensam 

Örebro universitet Handelshögskolan Uppsats på avancerad nivå, 30 hp Handledare: Pia Lindell Examinator: Claes Hultman Ht 2013 2014-01-17 Teoretisk urval är kumulativ.

Teoretisk referensram kvantitativ

Grand Theory) på en högre abstraktionsnivå Teoretisk referensram Nedan beskrivs de teorier som är relevanta för examensarbetet.
Australiska tennisspelare

Teoretiska och empiriska studier Forskningsstudier kan delas in i teoretiska eller empiriska. En teoretisk studie förklaras av Jan Trost (2014, s. 25) på detta sätt: ”Med teoretiska studier avses vanligen att forskaren eller författaren arbetar med vad andra skrivit, där man kanske analyserar och tolkar vad de menat”. Den kvantitativa forskningen ska generaliseras till teori och inte till populationer.

Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta.
Loppis nyköping

Teoretisk referensram kvantitativ

tydlig teoretisk referensram att bygga framtida forskning på inom sponsringsmotiv. Resultaten för denna studie tycks kunna visa vad som motiverar företag att ingå en sponsringsrelation med en icke-professionell fotbollsförening. Dessa resultat är dock svåra att generalisera på en större population då urvalet är så pass begränsat.

I det här arbetet kommer jag använda mig av en kvantitativ metod då denna lämpar sig bäst för min undersökning. 1.5.1. Kvantitativ metod Vid användning av kvantitativ metod för en undersökning tas det reda på statistisk data som går att mäta i siffror. Teoretisk referensram: Det teoretiska ramverk som används i denna studie har sin primära utgångspunkt i tidigare forskning gjorda på börsnoteringar.


Kadir kasirga

Metodtriangulering - mer än en metod, teoritriangulering - mer en än teoretisk referensram, källtriangulering - mer än en datakälla ("material"), undersökartriangulering - mer än en forskare strukturerar och tolkar data. 7. Nämn några för- och nackdelar med att forskaren själv skriver ut innehållet på ljud- eller videoband.

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): Teoretiska utgångspunkter Link: 9 En kort diskussion om begreppet teori Begrepp, teori, modell, teoretisk referensram, litteratur, analys, datainsamling Teoretiska utgångspunkter Link: … en kvantitativ undersökning om maskulinitet och femininitet i polisområde södra Skåne.