Utifrån Robert Karasek och Töres Theorells modell om krav, kontroll och socialt stöd kan man undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs på en arbetsplats. Enkäter delades ut i samarbete med enhetschefer på de båda äldreboendena. 40 undersökningsdeltagare ingick i studien.

5285

2. Krav, inflytande och socialt stöd i ett teoretiskt perspektiv 2.1. Arbetslivets psykologi Uppsatsen förutsättning är en teoretisk modell med dimensionerna belastning och resurser för kontroll av belastning. 17 Modellen, som utgår ifrån ett kontrollperspektiv, betonar betydelsen av

Vid kartläggning av psykosociala arbetsförhållanden används ofta den så kallade krav- kontroll- stöd- modellen (Theorell, 2003). Modellen beskriver relationen mellan yttre psykiska krav och kontroll över att kunna påverka sin situation med hjälp av stöd och beslutsutrymme (Jeding et al., 1999). Karasek och Theorells Krav-Kontroll-Stödmodell används ofta vid förståelsen av vad som påverkar känslan av stress. Modellen går i linje med modern stressteori, där stress betraktas som en process, styrd av samspelet mellan individen och hens omgivning. Krav-kontroll-stödmodellen Krav-kontroll-stöd-modellen (hädanefter KKS-modellen) är ett teoretiskt hälsoperspektiv som mäter arbetsrelaterad stress (Theorell, 1993). Den introducerades av Robert Karasek, som är en amerikansk sociolog (Theorell, 2006).

Krav kontroll stöd modellen uppsats

  1. Annie jenhoff bilder
  2. Magasin g detou paris

Krav - kontroll - stöd : ny modell i arbetsmiljöforskning Theorell, Töres, 1942- (författare) Karolinska sjukhuset. Yrkesmedicinska kliniken Statens institut för psykosocial miljömedicin - IPM Att människan ska kunna utöva kontroll över sin egen situation är något mycket fundamentalt. Detta begrepp är också viktigt i den s.k. krav–kontroll-stöd-modellen. Denna teoretiska modell handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som människorna får i sin miljö. Uppsatsen inleds med definitioner av centrala begrepp, och följs sedan av tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter.

Töres Theorell, född 1942, är en svensk läkare och professor.. Töres Theorell är specialist i internmedicin. Han disputerade 1971 med avhandlingen "Psychosocial factors in relation to the onset of myocardial infarction and to some metabolic variables - a pilot study".

Töres Theorell, född 1942, är en svensk läkare och professor.. Töres Theorell är specialist i internmedicin. Han disputerade 1971 med avhandlingen "Psychosocial factors in relation to the onset of myocardial infarction and to some metabolic variables - a pilot study".

Krav kontroll stöd modellen uppsats

sjukdomar och Johnson därför att han utvecklade dimensionen socialt stöd. Den bärande idén i Krav-kontroll-stödmodellen är att effekterna av psykiska krav på de anställda har att göra med hur mycket kontroll, eller med ett bättre ord beslutsutrymme, eller handlingsutrymme, de har. Man brukar tala om fyra modellsituationer som utgör

Författare: Denna uppsats är ett resultat av en undersökning på 15 hp inom  av F Lidgren · 2015 — krav, kontroll och socialt stöd var fördelat inom olika verksamhetsinriktningar samt uppsatsen studera hur sambandet mellan hög grad av socialt stöd från olika Theorell (2008) att modellen som introducerades som krav-kontrollmodellen. av M von Sabsay · 2010 — arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av uppsatsen tyder även på att en hög grad av kontroll verkar kunna mildra de  Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser. Den psykosociala arbetsmiljön utifrån modellen; krav, kontroll och socialt stöd : En  av L Richter — Två teorier som förklarar samband mellan stress och ohälsa är Krav-kontroll- stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) och Allostatiska modellen (McEwen 1998).

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Studien var av kvantitativ karaktär med tvärsnittsdesign och utfördes genom en webbaserad enkät på tjänstemän i kommunalsektor. Respondenterna gavs tio dagar att utföra enkäten och detta genererade slutligen 82 svar, vilket gav en svarsfrekvens på 73%. Insamlad kraven i arbetet, genom att exempelvis minska arbetsmängden, öka bemanningen, ändra prioriteringsordningen och att ge möjlighet till återhämtning. Därigenom förebyggs ohälsosam arbetsbelastning. Krav-kontroll-stödmodellen Krav-kontroll-stöd-modellen (hädanefter KKS-modellen) är ett teoretiskt hälsoperspektiv Krav-kontroll-modellen – rutor som varit med länge Redan i slutet av 1970-talet lanserade forskaren Karasek modellen som idag kallas för krav-kontroll-modellen . I korthet handlar modellen om balansen mellan upplevda krav , exempelvis på jobbet, och upplevd egen kontroll , det vill säga vilket inflytande jag själv har över min situation.
Roliga lättsamma filmer

Resultatet visade att krav, kontroll och socialt stöd förklarade 22,7 2005 och 28,3 2016 procent av variansen för den arbetsrelaterade stressen.

Efterföljande avsnitt presenterar vald metod där metodavsnittet avslutas med en metoddiskussion därefter följer avsnitt som behandlar empiri och analys, slutsatser och uppsatsen avslutas med uppslag för om det finns något orsakssamband med fenomenet i relation till den teoretiska modellen krav-kontroll-stöd. Uppsatsens metodologi är kvantitativt i form av att insamling och empiri skedde med hjälp av internetenkäter. Som analysverktyg tillämpades krav-kontroll-stödmodellen, Person Environment fit samt ett systemteoretiskt perspektiv.
Byggnads facket kostnad

Krav kontroll stöd modellen uppsats
uppsatsarbete och att skriva C-uppsats som en fördjup-ningskurs. Du måste redan i B-uppsatsen tydligt visa att du förstått och tillgodosett de grundläggande his-torievetenskapliga kraven, medan C-uppsatsen och det eventuella examensarbetet kräver en större metodolo-gisk och teoretisk medvetenhet. B-uppsatsen ska inne-

Denna modell är en stressteori som har haft stort inflytande över forskning om hur arbetsklimatet hänger samman med såväl välbefinnande som motivation i arbetet. Krav, kontroll och stödmodellen Krav och kontroll modellen myntades av Robert Karasek i början på 1970 -talet.


Audionom jobb stockholm

av R Ilovska — Karaseks krav-kontroll-stöd-modell beskriver vad som påverkar I denna del av uppsatsen redogör jag för och presenterar resultaten av 

Graden av kontroll och stöd från Metoden i uppsatsen är en litteraturstudie där fynd från publicerade artiklar används som empiriskt material och analyseras emot etablerade teorier kring arbetsrelaterad stress. De teorier om arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av sammanhang (KASAM) samt koncept från teorier om coping.