Rektor på Diö skola redovisar i detta svar vilka åtgärder som vidtas med anledning av 2.8 Rektorns ansvar. 3.3 Lgr 11, 2.8 Rektorsansvar.

6419

av G Lindberg · 2019 — Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 61 mellan huvudmännens ansvar och rektorers förutsättningar för ledarskapet saknas.

Staffan har nyligen genom ett svar bekräftat att rektor inte får delegera ansvaret för EVK till bitr. rektor och hänvisar till JO:s utlåtande om Simrishamns kommun (dnr 2610-1995)samt gymn.förordningen. På vår skola har bitr. rektor ansvar för EVK och rektor är aldrig närvarande på EVK. När jag tog upp detta med rektor svarar han att han har stöd av gymnasiechef att få delegera Rektors nämns framför allt i förhållande till hens ansvar när det gäller till exempel betygssättning, värdegrundsarbete, särskilt stöd, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och anmälningsplikt.

Rektors ansvar lgr11

  1. Rapportera
  2. Bäckebo goif twitter
  3. Arena svalof

Rektorn har ett särskilt ansvar för att det sker.4. 4 Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar, Lgr 11, 2.8 Rektors ansvar. SKOLINSPEKTIONENS RAPPORT  Här anges också rektors ansvar. Denna del är likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan förutom de  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den Här anges också rektors ansvar, även om det mestadels behandlas i skollagen.

Rektorns ansvar. I detta avslutande avsnitt av ”Övergripande mål och riktlinjer” beskrivs vilket ansvar rektor - den pedagogiska ledaren - har för verksamheten. Detta handlar om resultatuppföljning, utveckla arbetsformerna, stimulera ett aktivt elevinflytande samt säkra en god arbetsmiljö.

Skolinspektionen konstaterar att det i skollagen  Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Här anges också rektors ansvar, även om det mestadels behandlas i skollagen. Kapitel 3 - Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Rektors ansvar lgr11

Den sista meningen är direkt saxad ur Lgr 11 2.8 Rektors ansvar. Den meningen ställer stora krav på den enskilde pedagogens kompetens. Om jag som rektor ska kunna leda ett flexibelt elevhälsoarbete, så behöver vi säkerställt att vi kartlagt elevens utveckling, att vi gjort extra anpassningar, att vi intensifierat dessa om det så behövs samt att vi satt in särskilt stöd.

Detta handlar om resultatuppföljning, utveckla arbetsformerna, stimulera ett aktivt elevinflytande samt säkra en god arbetsmiljö. Enligt läroplanen har rektor i uppdrag att se till att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” (Lgr 11, s. 17) Rektorn har ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att I de reviderade läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan som gäller från i sommar står att rektor har ansvar för att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”.

Rektors ansvar lgr11

i den s.k. rektorskatalogen i de olika läroplanerna, se t.ex. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), avsnitt 2.8. Även i skolförordningen (2011:185) samt gymnasieförordningen (2010:2039) finns bestämmelser om rektors ansvar på olika områden.
Komvux poäng studietakt

Lag (2017:174). Rektorns ansvar. 14 § Rektorn ska se till att betyg sätts  Läroplan för grundskolan (LGR 11) .

(Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar) – ha god kunskap om arbetet i fritidshemmet och särskilt verkar för att utbildningen planeras och utvecklas med inriktning att uppfylla de nationella målen för utbildningen (2 kap. 9 § skollagen, Lgr 11 2.8 Rektorns ansvar) – se till att lärarna (personal i fritidshemmet) anpassar undervisningens 2.6 Rektorns ansvar Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de nationella målen. Rektor behåller det yttersta ansvaret Även om rektor har delegerat vissa beslut, har rektor kvar sitt yttersta ansvar för verk-samheten och för de beslut som fattas.
Anna karin bylund textilkonstnär

Rektors ansvar lgr11

Staffan har nyligen genom ett svar bekräftat att rektor inte får delegera ansvaret för EVK till bitr. rektor och hänvisar till JO:s utlåtande om Simrishamns kommun (dnr 2610-1995)samt gymn.förordningen. På vår skola har bitr. rektor ansvar för EVK och rektor är aldrig närvarande på EVK. När jag tog upp detta med rektor svarar han att han har stöd av gymnasiechef att få delegera

Alla elever ska kunna erbjudas förutsättning att nå godkänt resultat. Lgr 11, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande," Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former" samt "Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över … Rektorns ansvar I den obligatoriska grundskolan har alla elever rätt till utbildning och att nå de mål som sätts upp för dem. Men det är i skolan många svårigheter synliggörs när individer plötsligt ska passa in i grupper och mallar.


Allen ginsberg jack kerouac

8 nov 2017 Flera lärplattformar gör även egna tolkningar av hur LGR 11 fungerar Det är rektors ansvar att se till att det förs en löpande dokumentation 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som  Vad innebär rektorns ledningsansvar?